Αποφάσεις

Από την 1 Οκτωβρίου του 2010 τα Υπουργεία και οι δεκατρείς περιφέρειες, υποχρεούνται να αναρτούν αποφάσεις και πράξεις τους στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος «Δι@ύγεια», το οποίο συντονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΕΣΑΗΔ).

Το πρόγραμμα Διαύγεια εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την υποχρέωση ανάρτησης όλων των πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο.

Η εφαρμογή του προγράμματος Διαύγεια θα συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου στη σχέση του Πολίτη με το Κράτος. Ο πολίτης πλέον έχει ενισχυμένες δυνατότητες να απολαύσει συνταγματικά του δικαιώματα, όπως είναι η πληροφόρηση και η συμμετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Παράλληλα, με την υποχρεωτική ανάρτηση των πράξεων στο διαδίκτυο εξασφαλίζεται η υπευθυνότητα, η ευθύνη και η λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Οι πράξεις των Υπουργείων και των Φορέων στον επίσημο ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια. http://diavgeia.gov.gr

Ειδικότερα, οι πράξεις του Γραφείου Πρωθυπουργού βρίσκονται αναρτημένες στην διεύθυνση http://et.diavgeia.gov.gr/f/primeminister/