Δήλωση του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά, κατά την άφιξή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Πέμπτη, 7 Φεβρουάριου 2013

 

 

Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, κατά την άφιξή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής στις Βρυξέλλες, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 

“Fiscal consolidation and structural changes, structural reforms are on the way in Greece. The big target now is recovery and growth. Therefore, Structural Funds are a key, are a guarantee to success both for Greece and Europe”.

 

Ανεπίσημη μετάφραση:

Η δημοσιονομική εξυγίανση και οι διαρθρωτικές αλλαγές, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα. Ο μεγάλος στόχος, πλέον, είναι η ανάκαμψη και η ανάπτυξη. Επομένως, οι πόροι από τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν το κλειδί, αποτελούν την εγγύηση, για να πετύχει τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρώπη.