Συνάντηση του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά, με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

 

 

Πατριάρχης Θεόφιλος: Η Χριστιανική Εκκλησία μετά της Ιεράς Αγιοταφιτικής Αδελφότητος και του χριστεπωνύμου αυτού πληρώματος χαίρει χαράν μεγάλην επί τη παρουσία της υμετέρας εξοχότητος και των συνεργατών αυτής εν τη αγία γη και δη εν τω παλαιφάτω ορθοδόξω Πατριαρχείω των Ιεροσολύμων, τω αδιαλείπτως μαρτυρούντι και καταγγέλλοντι την Σταύρωσιν και την Ανάστασιν Σωτήρος ημών Χριστού δι’ ου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, την καταλλαγήν, την τιμήν μου και την αγάπη να λάβουνε. Εν τω σεπτώ προσώπω υμών, κύριε Πρωθυπουργέ, υποδεχόμεθα σήμερα όχι μόνο τον πολιτικόν ηγέτην της Ελλάδος αλλά και τον πνευματικόν ηγέτην της οικουμενικής ρωμιοσύνης ως και τον κατεξοχήν φυσικόν προστάτην των απαραγράπτων ιερών προνομίων και κυριαρχικών δικαιωμάτων του ευσεβούς γένους και έθνους των ρωμαίων ορθοδόξων χριστιανών, των γνωστών ως “Rome Orthodox”, επί των ιερών γαιών και των παγκοσμίων προσκυνημάτων των εν τη αγία γη γενικώς και ιδιαιτέρως των προσκυνημάτων της Γεννήσεως και του Παναγίου Τάφου του Χριστού, αντιστοίχως εν Βηθλεέμ και Ιερουσαλήμ.

 

Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων ως ο αναντίρρητος και ο διεθνώς ανεγνωρισμένος πρωτογενής εκκλησιαστικός και θρησκευτικός θεσμός έχων ως έδρα αυτήν την πνευματικήν πρωτεύουσαν του κόσμου την αγίαν πόλιν Ιερουσαλήμ συνεχίζει την υπέρ των εκ περάτων της γης των ενταύθα προσκυνητών μέριμναν αυτού ως και το αμείωτον αυτού ποιμαντικόν έργον υπερπροστασίας και παραμονής των χριστιανών, τόσον της αγίας γης όσον και της Μέσης Ανατολής εις τας πατρογονικάς αυτών εστίας. Και τούτου, κατά τας αποκαλυπτικάς όντως διαδραματιζομένας πολιτικοκοινωνικάς και οικονομικάς εξελίξεις παγκοσμίως και τοπικώς εν τη περιοχή ημών και ενώπιον των οφθαλμών ημών.

 

Επιπλέον δε, αναγνωρίζεται η συμβολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εις την διατήρησιν του υφισταμένου πολυπολιτισμικού και πολυθρησκευτικού και πολυεθνικού καθεστώτος στην εξίσου υπό των Εβραίων χριστιανών και μουσουλμάνων θεωρουμένης ιεράς της πόλεως των Ιεροσολύμων.

 

Κύριε Πρωθυπουργέ, χαιρετίζοντας και ημείς την πρωτοβουλία υμών υπέρ σθενοτέρας συνεργασίας μετά των κρατών και λαών της Μεσογείου και της εμπεριστάτου περιοχής ημών προς κοινόν όφελος αλλά και επικράτησιν της ειρήνης θέλομεν να σας διαβεβαιώσομεν ότι εκ του Παναγίου Τάφου του Σωτήρος ημών Χριστού αναπεμπόμεναι δεήσεις και ταπειναί ημών ευχές θα σας συνοδεύουν εις την όντως δύσκολον αποστολήν σας δηλονότι της διακυβερνήσεως της δοκιμαζομένης χώρας της Ελλάδος.

 

Καλώς ήρθατε και επιτυχία εις την ενταύθα αποστολήν σας. Η χάρις του Παναγίου Τάφου να σας ενισχύει…

 

Αντώνης Σαμαράς: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

 

Πατριάρχης Θεόφιλος: Και παρακαλώ εις αναγνώρισιν του ενδιαφέροντός σας υπέρ του Πατριαρχείου και του ποιμνίου μας να δεχθείτε τα διάσημα του Παναγίου Τάφου, δηλαδή τον Σταυρό του Παναγίου Τάφου ο οποίος θα είναι η ισχύς και η δύναμις εναντίον πάσης επιβουλής ορατής και αοράτου.

 

Ιερέας Πατριαρχείου: Θεόφιλος ο Γ’ Πατριάρχης της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης αναγορεύομεν τον εξοχότατο κ. Αντώνιον Σαμαράν Πρωθυπουργόν της Ελλάδος Μέγαν Σταυροφόρον του Τάγματος των Ορθοδόξων Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου κι απονέμομεν αυτόν τον οικείον Μεγαλόσταυρον χρυσούν Σταυρόν μετά Στέμματος, Στεφάνης Αστέρως και Ταινίας. Εις επιβράβευσιν της ευσεβείας και ενίσχυσιν την προς τον Πανάγιον Τάφον και την Αγιοτάτη Μητέρα των Εκκλησιών ευλαβούσα αυτή διαθέσεως. Εις πίστωσιν τούτων δέδοται το Πατριαρχικόν τούτο επιβραβευτήριον γράμμα εν τη Αγία πόλη Ιερουσαλήμ τη ογδόη μηνός Οκτωβρίου του δισχιλιοστού δεκάτου τρίτου σωτηρίου έτους. Ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος.

 

Αντώνης Σαμαράς: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εμείς γνωρίζετε ότι ήρθαμε κι εμείς να πούμε στην Άγια Γη, καταλλαγή, ειρήνη και αγάπη. Να έχετε δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε δύναμη να συνεχίσετε το θεάρεστο έργο σας. Να ξέρετε ότι εμείς είμαστε δίπλα σας.

 

Πατριάρχης Θεόφιλος: Ευχαριστούμε. Το γνωρίζουμε.

 

Αντώνης Σαμαράς: Κι εδώ πέρα στην Άγια Γη του Παναγίου Τάφου παίρνουμε όλοι δύναμη μεγάλη, γιατί ο αγώνας ο δικός σας είναι τόσο πολυσήμαντος και περνάτε μέσα από τόσες δυσχέρειες που όλοι γνωρίζουμε.

 

Πατριάρχης Θεόφιλος: Ευχαριστούμε.

 

Αντώνης Σαμαράς: Και θέλουμε να ξέρετε ότι και εμείς, οι μετριότητές μας, αλλά ο Ελληνικός λαός ο παντοδύναμος, είμαστε δίπλα σας σε κάθε σας βήμα, και οι σκέψεις μας και οι αγώνες μας. Και θα είναι πάντα έτσι. Και είναι ιδιαίτερη χαρά που σας ξαναβλέπω μετά από πολύ σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, πάλι εδώ, να έχετε υγεία και ο Θεός να σας χαρίζει αυτή τη σοφία με την οποία εδώ πέρα ποιμαίνετε τον τόπο. Να είστε καλά.

 

Πατριάρχης Θεόφιλος: Καλή επιτυχία στην αποστολή σας.

 

Αντώνης Σαμαράς: Ευχαριστώ πολύ.