Γενική Γραμματεία Συντονισμού και Ειδική Γραμματεία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Συντονισμός κυβερνητικού έργου

Ο συντονισμός  του κυβερνητικού έργου αναδείχθηκε σε μείζονα στόχο με το νόμο για το Επιτελικό Κράτος (ν.4622/2019) και εντάχθηκε στην αποστολή της νεοσυσταθείσας Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Οι αρμοδιότητες του Συντονισμού ανατέθηκαν στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό  κ. Χρήστο-Γεώργιο Σκέρτσο (Απόφαση Υ129, ΦΕΚ Β’ 3946/25.10.2019). Στον ίδιο ανατέθηκε επίσης η παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου και η αξιολόγησή του, ώστε αφενός να διασφαλίζεται η συνεκτικότητα της κυβερνητικής πολιτικής αφετέρου να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική υλοποίησή της προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Για το σκοπό αυτό, υπό την ευθύνη του Υφυπουργού κ. Σκέρτσου λειτουργούν οι εξής Γραμματείες της Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΠΔ 98/2020):

Α. Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Συντονισμού των αρμόδιων Υπουργείων, είναι: (α) να προτείνει και να προγραμματίζει τις δημόσιες πολιτικές, (β) να παρακολουθεί, να συντονίζει και να αξιολογεί την εφαρμογή τους, (γ) να επιλύει τυχόν διαφωνίες μεταξύ των υπηρεσιών συναρμοδίων Υπουργείων, (δ) να ελέγχει τη συμβατότητα των προτεινόμενων ρυθμίσεων με την κυβερνητική πολιτική, (ε) να εκπονεί και να  προτείνει προς τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς πεδία διυπουργικής συνεργασίας, (στ) να συμμετέχει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της επικοινωνιακής στρατηγικής της Κυβέρνησης και (ζ) να συντάσσει το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, καθώς και την Έκθεση Ρυθμιστικής Παραγωγής και Αξιολόγησης.

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού διαρθρώνεται σε Τομείς Πολιτικής, οι οποίοι μεριμνούν, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Συντονισμού των Υπουργείων, για την κατάρτιση και συγκέντρωση των υπουργικών σχεδίων δράσης καθώς και για την παρακολούθηση της εμπρόθεσμης και ορθής εφαρμογής τους. Επιπλέον εργάζονται για την κατάρτιση προσχεδίου του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής και συμβάλλουν στην παρακολούθηση των φάσεων διαβούλευσης των νομοσχεδίων και στον έλεγχο της συμβατότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων με την κυβερνητική πολιτική.

Γενικός Γραμματέας Συντονισμού είναι ο Θανάσης Κοντογεώργης (Ευσύνοπτο Βιογραφικό του Θ. Κοντογεώργη).

Β. Ειδική Γραμματεία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Κυβερνητικού Έργου

Η Ειδική Γραμματεία Ο.Π.Σ. Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Κυβερνητικού  Έργου υποστηρίζει το έργο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και απαρτίζεται από το Γραφείο Λειτουργίας του Ο.Π.Σ. και το Γραφείο Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης των Δημοσίων Πολιτικών.

Το Γραφείο Λειτουργίας του Ο.Π.Σ. έχει την ευθύνη της αδιάλειπτης λειτουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ΜΑΖΙ, το οποίο χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου και την επεξεργασία των πληροφοριών του για την υποστήριξη του Πρωθυπουργού. Το Γραφείο Λειτουργίας του Ο.Π.Σ. έχει, επίσης, την ευθύνη του ποιοτικού ελέγχου των δεδομένων που εισάγονται στο σύστημα.

Το Γραφείο Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης των Δημοσίων Πολιτικών αξιολογεί τις κυβερνητικές πολιτικές με τρόπο ενιαίο και συστηματικό, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές ελέγχου της λειτουργικότητας των πολιτικών εργαλείων και της αποτελεσματικότητας των εφαρμοσμένων πολιτικών.

Ειδικός Γραμματέας Ο.Π.Σ. Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Κυβερνητικού  Έργου είναι ο Πάνος Αλεξόπουλος (Ευσύνοπτο Βιογραφικό του Πάνου Αλεξόπουλου).

Οι Γραμματείες Συντονισμού στεγάζονται στο κτίριο του Υπουργείου Εσωτερικών στη Λεωφόρο Β. Σοφίας, αρ.15, στο κέντρο της Αθήνας.