Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού αποτελεί αυτοτελή επιτελική δημόσια υπηρεσία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και ιδρύθηκε με τον Νόμο 4109/2013.

Η αποστολή της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού περιλαμβάνει: α) τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, β) τον συντονισμό των υπουργείων με την επίλυση τυχόν διυπουργικών διαφωνιών, ιδίως αυτών που προκύπτουν λόγω συναρμοδιότητας υπουργείων προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή του κυβερνητικού έργου, γ) την εποπτεία και την προώθηση δράσεων απλούστευσης διαδικασιών, καθώς και ε) την τεκμηρίωση και τήρηση αρχείων.

Επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας είναι ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού, κ. Δημήτρης Παπαγιαννάκος.

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού στεγάζεται στο κτήριο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και αποτελείται από τις εξής υπηρεσίες και τομείς:

1. Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα

Το Ιδιαίτερο Γραφείο παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στον Γενικό Γραμματέα, διαχειρίζεται την αλληλογραφία και το αρχείο του, καθώς και καθήκοντα επικοινωνιακής φύσης.

2. Υπηρεσία Διοίκησης

Η Υπηρεσία Διοίκησης υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού και χειρίζεται όλα τα θέματα διοικητικού και οικονομικού αντικειμένου της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, όπως την οικονομική διαχείριση, τα ζητήματα προσωπικού, την κατάρτιση και διαχείριση του προϋπολογισμού της Γενικής Γραματείας, την τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου, την παρακολούθηση έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ και την υποστήριξη διαγωνιστικών διεργασιών.

3. Υπηρεσία Προγραμματισμού

Αποστολή της Υπηρεσίας Προγραμματισμού είναι η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου. Βασικό της μέλημα είναι να αποτυπώνει τις κατευθύνσεις και προτεραιότητες καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές προκύπτουν από τις αποφάσεις και τις εντολές του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων. Στο τέλος κάθε έτους γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στους υπευθύνους των Τομέων, στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, καθώς και στα υπουργεία, μαζί με οδηγίες για την κατάρτιση των ετήσιων σχεδίων δράσης των υπουργείων. Η Υπηρεσία Προγραμματισμού σε συνεργασία με τους Τομείς καταρτίζει το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα, στο οποίο αναφέρονται και οι δράσεις που απαιτούν τη συνεργασία και σύμπραξη και άλλων υπουργείων. Βασικός στόχος είναι ο εντοπισμός των συνεργειών προκειμένου να διασφαλισθεί ο συντονισμός κατά την εκτέλεση και παρακολούθηση των διυπουργικών δράσεων. Το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα διασφαλίζει τη συνοχή και τη συμβατότητα των δράσεων κάθε υπουργείου σε σχέση με τα σχέδια δράσης των λοιπών υπουργείων. Η διαβίβαση του συνολικού κυβερνητικού προγράμματος στους Τομείς και στα υπουργεία προς εφαρμογή, πραγματοποιείται το αργότερο εντός του Μαΐου κάθε έτους.

4. Γραφείο Τεκμηρίωσης και Αρχείων

Το Γραφείο Τεκμηρίωσης και Αρχείων συγκεντρώνει, ταξινομεί και αρχειοθετεί όλες τις αποφάσεις, πρακτικά και λοιπά κείμενα που αφορούν στο έργο των μονάδων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού. Επιπλέον, επεξεργάζεται τα κείμενα αυτά για την άντληση των στοιχείων εκείνων που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα και τους στόχους τους.

5. Τομείς

Οι Τομείς παρακολουθούν την εφαρμογή του συνολικού κυβερνητικού προγράμματος, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, συντονίζουν και ελέγχουν την πορεία εκτέλεσης των δράσεων, βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία και υποστήριξη των υπουργείων και ενημερώνουν τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού. Σε περιπτώσεις διαφοράς απόψεων, καθυστερήσεων, διαφωνιών κατά την εκτέλεση των δράσεων μεταξύ συναρμόδιων υπουργείων, ο οικείος κατά περίπτωση Τομέας ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 16 του νόμου 4109/2013. Σε περίπτωση που προκύψει θέμα ανασχεδιασμού μέρους του προγράμματος, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου δίνει τις απαιτούμενες οδηγίες στην Υπηρεσία Προγραμματισμού, η οποία επιλαμβάνεται περαιτέρω, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται για την κατάρτιση του προγράμματος.

Οι Τομείς καταρτίζουν τριμηνιαία έκθεση προόδου εκτέλεσης του κυβερνητικού προγράμματος για τα υπουργεία ευθύνης τους, την οποία υποβάλλουν στον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού. Η τριμηνιαία έκθεση, πέραν των τυχόν παρατηρήσεων, μπορεί να περιλαμβάνει και σχετικές προτάσεις σχετικά με τρόπους βελτίωσης της εφαρμογής του προγράμματος εκ μέρους των υπουργείων. Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού μέσα στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους υποβάλλει στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Επικρατείας ετήσια έκθεση της πορείας εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου, ανά υπουργείο, στην οποία περιλαμβάνεται και κριτική αξιολόγηση των πεπραγμένων κάθε υπουργείου σε σχέση με την εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος καθώς και προτάσεις για την αντιμετώπιση τυχόν καθυστερήσεων ή άλλων προβλημάτων.

Οι Τομείς είναι οι εξής:

  1. Τομέας Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας
  2. Τομέας Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  3. Τομέας Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Μακεδονίας-Θράκης
  4. Τομέας Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού
  5. Τομέας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Υγείας
  6. Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος
  7. Τομέας Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη
  8. Τομέας Τουρισμού και Ναυτιλίας

Ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού