Γενικές Γραμματείες Συντονισμού

Με το νόμο για το Επιτελικό Κράτος (Ν. 4622/2019), ο συντονισμός  του κυβερνητικού έργου αναδείχθηκε σε μείζονα στόχο και εντάχθηκε στην αποστολή της νεοσυσταθείσας Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Οι αρμοδιότητες του Συντονισμού ανατέθηκαν στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό  κ. Άκη Σκέρτσο ( Απόφαση Υ129, ΦΕΚ Β’ 3946/25.10.2019), όπως, επίσης,  η παρακολούθηση και αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου, με τρόπον που  να διασφαλίζεται  η συνεκτικότητα της κυβερνητικής πολιτικής και η αποτελεσματική υλοποίησή της προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Για το σκοπό αυτό, υπό την ευθύνη του Υφυπουργού κ. Άκη Σκέρτσου λειτουργούν  οι  παρακάτω Γραμματείες της Προεδρίας της Κυβέρνησης :

Α. Γενική Γραμματεία Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών

Β. Γενική Γραμματεία Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών

Γ. Ειδική Γραμματεία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Κυβερνητικού  Έργου.

Κάθε Γενική Γραμματεία Συντονισμού διαρθρώνεται σε Τομείς Πολιτικής.

Οι Τομείς Πολιτικής, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες συντονισμού των Υπουργείων,  μεριμνούν, μεταξύ άλλων, για την κατάρτιση και ορθή εφαρμογή των υπουργικών σχεδίων δράσης και  την κατάρτιση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής. Επίσης, παρακολουθούν τις φάσεις διαβούλευσης των νομοσχεδίων  και διαπιστώνουν αν οι προτεινόμενες νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις είναι συμβατές με την κυβερνητική πολιτική.

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών  συνεργάζεται με τις υπηρεσίες συντονισμού των Υπουργείων:

α) Προστασίας του Πολίτη

β) Εθνικής Άμυνας

γ) Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

δ) Υγείας

ε) Δικαιοσύνης

στ) Εσωτερικών

ζ) Ψηφιακής Διακυβέρνησης και

η) Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών συνεργάζεται με τις υπηρεσίες συντονισμού των Υπουργείων:

α) Οικονομικών

β) Ανάπτυξης και Επενδύσεων

γ) Εξωτερικών

δ) Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ε) Πολιτισμού και Αθλητισμού

στ) Υποδομών και Μεταφορών

ζ) Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

η) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και

θ) Τουρισμού.

Η Ειδική Γραμματεία Ο.Π.Σ. Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Κυβερνητικού  Έργου υποστηρίζει το έργο των Γενικών Γραμματειών Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και απαρτίζεται από το Γραφείο  Λειτουργίας του ΟΠΣ και το Γραφείο Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης των Δημοσίων Πολιτικών.

Το Γραφείο Λειτουργίας  του ΟΠΣ έχει την ευθύνη της αδιάλειπτης  λειτουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ΜΑΖΙ, το οποίο χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου και την επεξεργασία των πληροφοριών του για την υποστήριξη του Πρωθυπουργού. Το Γραφείο Λειτουργίας ΟΠΣ έχει, επίσης, την ευθύνη του ποιοτικού ελέγχου των δεδομένων που εισάγονται στο σύστημα.

Το Γραφείο Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης των Δημοσίων Πολιτικών αξιολογεί τις κυβερνητικές πολιτικές. Τις αξιολογεί με τρόπο ενιαίο και συστηματικό, λαμβάνοντας υπόψη  τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές ελέγχου της λειτουργικότητας των πολιτικών εργαλείων  και  της αποτελεσματικότητας  των εφαρμοσμένων πολιτικών.